ADeL Terms of Use

UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO SZKOLENIA E-LEARNING WADA

 1. Wprowadzenie

Poniżej znajduje się Umowa użytkownika końcowego szkolenia e-learning („Umowa”) Światowej Agencji Antydopingowej (ang. World Anti-Doping Agency — „WADA”), którą muszą przeczytać i zaakceptować wszyscy użytkownicy szkoleń e-learning WADA.

Celem szkoleń e-learning WADA jest dostarczenie użytkownikom potrzebnych im informacji na temat zagrożeń związanych z dopingiem, procedur antydopingowych, praw i obowiązków, a także wartości leżących u podstaw walki z dopingiem i czystego sportu. W przypadku użytkowników, którzy należą do określonych Federacji Międzynarodowych (ang. International Federations — „IF”) lub Krajowych Organizacji Antydopingowych (National Anti-Doping Organizations — „NADO”), pomyślne ukończenie szkoleń e-learning WADA jest obowiązkowym warunkiem udziału w zawodach lub imprezach organizowanych przez IF lub NADO.

Jako organizacja antydopingowa podlegająca Międzynarodowemu Standardowi Ochrony Prywatności i Danych Osobowych (ang. International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information — „ISPPPI”), WADA niniejszym zobowiązuje się chronić dane osobowe użytkownika zgodnie ze standardem ISPPPI, co dotyczy także jego organizacji IF i NADO.

Przed utworzeniem konta i rozpoczęciem dowolnego szkolenia e-learning WADA, użytkownik powinien uważnie przeczytać ze zrozumieniem niniejszą Umowę. Zakładając konto i rozpoczynając szkolenie e-learning WADA, użytkownik potwierdza, że przeczytał ze zrozumieniem i zaakceptował niniejszą Umowę. Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszych warunków, nie wolno mu aktywować konta e-learning WADA, ani uzyskiwać dostępu lub korzystać z jakiegokolwiek szkolenia e-learning.

WADA zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w niniejszej Umowie, jeśli uzna to za konieczne. Ponadto, ciągły dostęp lub korzystanie przez użytkownika ze szkoleń e-learning WADA zostaną odebrane jako akceptacja wszelkich zmian w niniejszej Umowie.

 1. Aktywacja konta i dostęp do szkoleń e-learning WADA

Szkolenia e-learning WADA są dostępne wyłącznie dla użytkowników mających aktywne konta. Aby aktywować konto, użytkownik musi zaakceptować niniejszą Umowę. Następnie może być konieczna zmiana domyślnego przydzielonego mu hasła.

Informacje podane przez użytkownika w celu założenia i dostępu do konta nie mogą celowo zawierać informacji, o których użytkownik wie, że nie są prawdziwe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie podane przez niego niedokładne lub nieprawdziwe informacje.

Użytkownik ponosi również pełną odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy swojej nazwy użytkownika, hasła i konta, a także za podjęcie uzasadnionych środków ostrożności, aby zapobiec nieumyślnemu ujawnieniu swojej nazwy użytkownika, hasła lub danych konta.

Użytkownik zgadza się niezwłocznie informować WADA o każdym nieupoważnionym korzystaniu z jego konta lub każdym naruszeniu zabezpieczeń. WADA nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, jakie użytkownik może ponieść w wyniku użycia przez osobę trzecią jego nazwy użytkownika, hasła lub konta, zarówno za jego wiedzą, jak i bez jego wiedzy. Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty (w tym związane z nimi opłaty prawne) poniesione przez WADA lub stronę trzecią w wyniku użycia przez osobę trzecią jego nazwy użytkownika, hasła lub konta. WADA może zawiesić dostęp lub pozbawić użytkownika dostępu do szkolenia e-learning WADA, jeśli uzna, że z konta użytkownika korzysta osoba nieupoważniona lub jeśli użytkownik nie przestrzega niniejszej Umowy, albo z dowolnego innego powodu, wedle uznania WADA. Użytkownikowi nigdy nie wolno korzystać z konta innej osoby bez wyraźnej zgody posiadacza konta.

 1. Wykorzystywanie i zachowywanie danych osobowych
 1. Kategorie odnośnych danych

Zakładając konto w celu korzystania ze szkoleń e-learning WADA, użytkownik musi podać następujące informacje, które na potrzeby niniejszej Umowy będą traktowane jako dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • miejscowość;
 • kraj zamieszkania i obywatelstwo;
 • przedział wiekowy;
 • płeć; i
 • sport.
 1. Przechowywanie danych osobowych

Użytkownik przyjmuje, że szkolenia e-learning WADA są utrzymywane przez usługodawcę na platformie internetowej znajdującej się w Kanadzie. WADA będzie mieć prawo wyboru usługodawcy, którego użyje do obsługi szkoleń e-learning WADA.

WADA podejmie wszystkie odpowiednie środki, w tym środki umowne, mające zapewnić, aby taki usługodawca oferował wysoki poziom bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego w celu ochrony wszystkich danych osobowych, które są podawane podczas zakładania konta użytkownika szkolenia e-learning WADA.

 1. Zachowywanie danych szkolenia e-learning WADA

WADA zachowa odpowiedzi udzielone przez użytkownika podczas udziału w dowolnym szkoleniu e-learning WADA przez okres [25] lat (w dalszej części nazywane „danymi szkoleń e-learning WADA”), chyba że użytkownik jednoznacznie wycofa swoją zgodę w tym zakresie. WADA zachowa dane szkoleń e-learning WADA użytkownika wyłącznie w celach naukowych, co zostało szerzej opisane poniżej w Sekcji E, oraz zadba o to, aby takie dane pozostały anonimowe i nie mogły zostać powiązane z tożsamością użytkownika.

WADA zachowa dane szkoleń e-learning WADA użytkownika na platformie internetowej znajdującej się w Kanadzie. Szkolenie e-learning WADA jest chronione przy użyciu środków technicznych, organizacyjnych oraz innych zabezpieczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich wprowadzanych danych. Dodatkowo WADA i organizacje antydopingowe wprowadziły wewnętrzne i umowne gwarancje mające zapewnić, że dane użytkownika pozostaną poufne i bezpieczne.

W sytuacji, kiedy użytkownik usunie swoje konto użytkownika szkolenia e-learning WADA, WADA usunie jego dane osobowe, uzyskaną przez niego punktację w ukończonych szkoleniach e-learning WADA oraz informacje dotyczące pomyślnego ukończenia dowolnych szkoleń e-learning WADA. WADA usunie dane osobowe użytkownika możliwie jak najszybciej po usunięciu przez niego konta użytkownika szkolenia e-learning WADA, nie później niż jeden (1) rok od daty usunięcia przez użytkownika jego konta użytkownika szkolenia e-learning WADA.

 1. Zgoda na wykorzystanie danych szkolenia e-learning WADA

DANE użytkownika dotyczące szkolenia e-learning WADA mogą zostać wykorzystane do oceny jego wiedzy i stosunku do dopingu w celach naukowych. Jeśli WADA dostarczy takie dane naukowcom, dopilnuje również, aby odpowiedzi użytkownika były anonimowe i nie mogły być powiązane z jego tożsamością.

 1. Zgoda na przesyłanie informacji związanych ze szkoleniami e-learning WADA

Niniejszym użytkownik wyraża zgodę na ujawnienie przez WADA jego imienia i nazwiska, sportu, kraju zamieszkania oraz informacji o pomyślnym ukończeniu dowolnego szkolenia e-learning WADA dowolnej właściwej dla niego organizacji antydopingowej, zgodnie z odpowiednimi przepisami antydopingowymi danej organizacji antydopingowej. WADA ujawni takie informacje wyłącznie wyżej wymienionym organizacjom antydopingowym na prośbę danej organizacji antydopingowej i zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

W takim przypadku takie organizacje antydopingowe również muszą podporządkować się ścisłym kontrolom umownym i będą odpowiedzialne za ochronę informacji użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem oraz standardem ISPPPI. WADA i wyżej wymienione organizacje antydopingowe nie ujawnią żadnych danych użytkownika nikomu poza osobami upoważnionymi w tych organizacjach na zasadzie ścisłej potrzeby.

Dane szkolenia e-learning WADA mogą zostać ujawnione organizacjom antydopingowym znajdującym się poza krajem zamieszkania użytkownika. Przepisy o ochronie danych i prywatności w tych krajach nie zawsze mogą być równoważne z przepisami w kraju użytkownika. W każdym razie organizacje antydopingowe muszą przestrzegać standardu ISPPPI.

 1. Prawa

Użytkownikowi mogą przysługiwać określone prawa wynikające z obowiązujących przepisów oraz standardu ISPPPI, w tym prawa do dostępu i/lub korekty jakichkolwiek nieścisłych danych, a także do podjęcia środków zaradczych w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania jego danych.

 1. Prawo do sprzeciwu

Użytkownik przyjmuje, że jeśli sprzeciwi się przetwarzaniu jego danych osobowych na potrzeby założenia konta użytkownika szkolenia e-learning WADA i w związku z tym nie ukończy szkoleń e-learning WADA wymaganych przez jego organizacje IF lub NADO, może to uniemożliwić mu starty w imprezach międzynarodowych lub krajowych, zgodnie z przepisami jego organizacji IF lub NADO.

 1. Zakaz niewłaściwego korzystania ze szkoleń e-learning WADA

Zabrania się uzyskiwania lub podejmowania kroków mających na celu uzyskanie jakichkolwiek materiałów lub informacji ze szkolenia e-learning WADA za pośrednictwem środków, jakie w sposób zamierzony nie zostały udostępnione w ramach szkolenia e-learning WADA. Zabrania się podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do szkolenia e-learning WADA, serwera, na którym są przechowywane szkolenia e-learning WADA lub dowolnego serwera, komputera lub bazy danych połączonych ze szkoleniem e-learning WADA. Zabrania się atakowania szkolenia e-learning WADA za pośrednictwem ataku typu „odmowa usługi” (DoS) lub ataku rozproszonej odmowy usługi (DDoS). Zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań nakładających nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na infrastrukturę służącą do obsługi szkolenia e-learning WADA. Zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania lub procedur do zakłócenia lub próby zakłócenia poprawnie działającego szkolenia e-learning WADA lub jakichkolwiek działań realizowanych w ramach lub za pośrednictwem szkolenia e-learning WADA.

Naruszenie tych postanowień może zostać potraktowane jako popełnienie przestępstwa w świetle obowiązującego prawa. Zastrzegamy sobie prawo do zgłaszania każdego takiego naruszenia odpowiednim organom ścigania, z którymi będziemy współpracować, włącznie z ujawnieniem tożsamości użytkownika, jeśli będzie to konieczne. W przypadku takiego naruszenia, dostęp użytkownika do szkolenia e-learning WADA zostanie natychmiast zablokowany.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez ataki rozproszonej odmowy usługi (DDoS), wirusy lub inne szkodliwe materiały, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały użytkownika w wyniku korzystania ze szkolenia e-learning WADA.

 1. Własność intelektualna

Kod szkolenia e-learning WADA, zawartość bazy danych oraz logo, nazwa i inne znaki WADA są własnością WADA. Zabrania się kopiowania, ponownego publikowania, przechowywania w systemie umożliwiającym odzyskanie oraz innego powielania lub przekazywania dowolnej części szkolenia e-learning WADA w jakiejkolwiek postaci i za pomocą jakichkolwiek środków bez uprzedniej pisemnej zgody WADA. W razie braku innych ustaleń, WADA jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw autorskich i innych praw własności intelektualnej dotyczących szkolenia e-learning WADA oraz publikowanych w nim materiałów. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

W najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie, WADA i wszystkie osoby związane z WADA, a także wszystkie inne podmioty zaangażowane w tworzenie, przygotowanie lub udostępnianie szkolenia e-learning WADA niniejszym wyłączają odpowiedzialność za:

 • wszelkie warunki, gwarancje i inne postanowienia, które mogą być domniemane na podstawie statutu, prawa zwyczajowego lub prawa słuszności; i
 • jakiekolwiek roszczenia, straty, żądania lub szkody, w tym, m.in., bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe straty lub szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania, albo będące następstwem korzystania ze szkolenia e-learning WADA, powstałe w wyniku przeszkody w działaniu firmy, utraty zysków, utraty dochodu, utraty danych, utraty reputacji, straconego czasu przez kierownictwo lub pracowników biura, oraz za wszelkie inne straty lub szkody powstałe w jakikolwiek sposób w wyniku działań niezgodnych z prawem (również zaniedbaniem), niedotrzymaniem umowy lub innych działań, nawet będących do przewidzenia.

Powyższe postanowienia nie ograniczają naszej odpowiedzialności z tytułu śmierci lub uszkodzenia ciała będących wynikiem z naszych zaniedbań, ani naszej odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd, podając fałszywe informacje w podstawowych kwestiach, ani też jakiejkolwiek odpowiedzialności, która nie może być wyłączona lub ograniczona na mocy obowiązującego prawa.

 1. Wyłączenie odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się zrekompensować straty oraz przejąć roszczenia i ich skutki prawne wobec WADA, jej urzędników, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, dostawców i partnerów zewnętrznych. Dotyczy to wszelkiej odpowiedzialności, strat, wydatków, szkód i kosztów, w tym uzasadnionych opłat prawnych, roszczeń, żądań i postępowań, niezależnie od przyczyny ich powstania, będących wynikiem lub związanych z jakimkolwiek naruszeniem niniejszej Umowy przez użytkownika.

 1. Naruszenie niniejszej Umowy

Ustalimy wedle własnego uznania, czy doszło do naruszenia niniejszej Umowy w ramach korzystania przez użytkownika ze szkolenia e-learning WADA. Jeśli dojdzie do naruszenia tej Umowy, WADA może podjąć takie działanie, jakie uzna za stosowne, w tym, na przykład, cofnąć prawa użytkownika do dostępu do szkolenia e-learning WADA; podjąć kroki prawne w stosunku do użytkownika; lub ujawnić takie informacje organom ścigania, jeśli uznamy to za uzasadnione.

 1. Klauzula salwatoryjna

Jeśli dowolne z warunków i postanowień niniejszej Umowy zostaną uznane przez kompetentne władze za nieważne, bezprawne lub nieegzekwowalne w dowolnym zakresie, taki warunek lub postanowienie zostaną wyłączone w takim zakresie z pozostałych warunków i postanowień, które pozostaną ważne w najpełniejszym zakresie dozwolonym przez prawo.

 • Obowiązujące prawo

Korzystanie ze szkolenia e-learning WADA oraz niniejsza Umowa podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Kanady oraz obowiązującym prawem prowincji Quebec, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Jakiekolwiek postępowanie sądowe, spór lub roszczenie wynikłe lub związane z korzystaniem ze szkolenia e-learning WADA będą kierowane wyłącznie do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (Szwajcaria) i rozstrzygane zgodnie z Kodeksem Arbitrażu Sportowego.

 1. Zgoda
 • Potwierdzam przeczytanie i akceptuję warunki niniejszej Umowy;
 • Nie wyrażam zgody na zachowanie przez WADA danych moich szkoleń e-learning WADA w celach naukowych, jak podano w Sekcji D niniejszej Umowy.