ADeL Terms of Use

ข้อตกลงผู้ใช้ปลายทางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ WADA

 1. เกริ่นนำ

ต่อไปนี้ถือเป็นข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ปลายทางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ World Anti-Doping Agency (“WADA”) (“ข้อตกลง”) ที่จะต้องมีการพิจารณาและยอมรับร่วมกันโดยผู้ใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของ WADA

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ WADA พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับอันตรายจากสารกระตุ้น กระบวนการต่อต้านการใช้สารกระตุ้น สิทธิและความรับผิดชอบ และความสามารถของการต่อต้านการใช้สารกระตุ้นและการแข่งขันกีฬาที่ขาวสะอาด สำหรับผู้ใช้ในสมาพันธ์ระหว่างประเทศ (“IF”) ใด ๆ หรือที่เป็นสมาชิกของหน่วยงานต่อต้านการใช้สารกระตุ้นระดับประเทศ (“NADA”) คุณจะต้องศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ WADA จึงจะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันหรือกิจกรรมของ IF หรือ NADO ได้

เนื่องจากหน่วยงานต่อต้านการใช้สารกระตุ้นอยู่ภายใต้ International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information (“ISPPPI”), WADA จึงให้คำมั่นว่าจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้เงื่อนไขของ ISPPPI ที่มีผลกับ IF และ NADO ด้วย

คุณจะต้องอ่านและพิจารณาข้อตกลงนี้อย่างละเอียดก่อนจัดทำบัญชีผู้ใช้และเริ่มบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ WADA การจัดทำบัญชีผู้ใช้ของคุณและเริ่มต้นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จาก WADA เป็นการยืนยันว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจและยอมรับข้อตกลงนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขเหล่านี้ ห้ามเปิดใช้งานบัญชีบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ WADA ของคุณ เข้าใช้งานหรือเข้าถึงบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ

WADA สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ได้ตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้ การเข้าถึงหรือใช้งานบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จาก WADA ของคุณอย่างต่อเนื่องจะถือว่าคุณให้การยอมรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีกับข้อตกลงนี้

 1. การเปิดใช้งานบัญชีและสืบค้นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ WADA

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ WADA สามารถสืบค้นได้โดยผู้ใช้ที่เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้แล้ว เปิดใช้งานบัญชีของคุณโดยคุณจะต้องยอมรับข้อตกลงนี้ จากนั้นสามารถแก้ไขรหัสผ่านเริ่มต้นที่จัดสรรไว้สำหรับคุณ

ข้อมูลที่คุณแจ้งเพื่อจัดทำและใช้งานบัญชีของคุณจะต้องไม่มีการระบุข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนาใด ๆ คุณยินดีที่จะรับผิดใด ๆ เนื่องจากการแจ้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับความเป็นจริง

คุณจะต้องรับผิดชอบในการปกปิดชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านบัญชีของตนเอง และกำหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้มีการเปิดเผยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านหรือข้อมูลบัญชีของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจ

คุณยอมรับว่าจะแจ้งให้ WADA ทราบทันทีหากมีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาาต หรือมีการละเมิดมาตรการด้านความปลอดภัยใด ๆ WADA จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นกับคุณเนื่องจากบุคคลอื่นใช้ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านหรือบัญชีผู้ใช้ของคุณ ไม่ว่าคุณจะทราบหรือไม่ก็ตาม คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ (รวมทั้งค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) ที่เกิดขึ้นกับ WADA หรือบุคคลอื่นเนื่องจากมีบุคคลอื่นใช้ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านหรือบัญชีผู้ใช้ของคุณ WADA อาจระงับหรือยกเลิกการสืบค้นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ WADA โดยคุณหาก WADA เชื่อว่ามีการใช้บัญชีของคุณโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้หรือมีสาเหตุอื่นใดที่ WADA เห็นสมควร ห้ามใช้บัญชีของบุคคลอื่นโดยไม่ขออนุญาตจากเจ้าของบัญชีโดยเด็ดขาด

 1. การใช้และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 1. หมวดหมู่ของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ขณะจัดทำบัญชีผู้ใช้สำหรับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ WADA คุณจะต้องแจ้งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้:

 • ชื่อและนามสกุล
 • อีเมลแอดเดรส
 • เมืองเกิดของคุณ
 • ประเทศที่พำนักและประเทศที่ถือสัญชาติ
 • ช่วงอายุของคุณ
 • เพศและ
 • กีฬาของคุณ
 1. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณเข้าใจว่าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ WADA ให้บริการผ่านผู้ให้บริการทางเว็บในแคนาดา WADA มีสิทธิ์ในการเลือกผู้ให้บริการสำหรับโฮสต์บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ WADA

WADA จะกำหนดมาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งจัดทำสัญญาข้อตกลง และกำกับดูแลให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการดังกล่าวมีมาตรการความปลอดภัยด้านเทคนิคและเชิงโครงสร้างในระดับสูงเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่จัดไว้ให้เพื่อจัดทำบัญชีผู้ใช้สำหรับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จาก WADA ของคุณ

 1. การเก็บรักษาข้อมูลบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ WADA

WADA จะเก็บรักษาคำตอบที่คุณแจ้งขณะศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ WADA เป็นเวลา [25] ปี (เรียกต่อจากนี้ว่า “ข้อมูลบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ WADA”) ยกเว้นคุณเพิกถอนความยินยอมในส่วนนี้ไว้อย่างชัดเจน WADA จะเป็นผู้เก็บรักษาข้อมูลบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จาก WADA ของคุณเพื่อการวิจัยเท่านั้น ตามที่มีระบุรายละเอียดในหัวข้อ E และจะกำกับดูแลให้ข้อมูลดังกล่าวไม่มีการระบุตัวบุคคล และไม่ให้มีการเชื่อมโยงกับคุณได้

WADA จะเก็บรักษาข้อมูลบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จาก WADA ของคุณ ในสถาปัตยกรรมทางเว็บในแคนาดา มีการกำหนดมาตรการทางเทคโนโลยี โครงสร้างและด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ไว้สำหรับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จาก WADA เพื่อดูแลความปลอดภัยของข้อมูลที่มีการแจ้งไว้ นอกจากนี้ WADA และหน่วยงานต่อต้านการใช้สารกระตุ้นยังมีการกำหนดมาตรการภายในและการรับประกันภายใต้สัญญาข้อตกลงเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและปลอดภัยเต็มที่

ในกรณีที่คุณลบบัญชีผู้ใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จาก WADA ของคุณ WADA จะลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ คะแนนที่ได้สำหรับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ของ WADA ที่คุณศึกษาเสร็จสิ้น และข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ WADA ใด ๆ WADA จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทันทีที่ทำได้หลังจากคุณลบบัญชีผู้ใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ WADA ของคุณ โดยไม่เกินระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีหลังจากวันที่คุณลบบัญชีผู้ใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จาก WADA ของคุณ

 1. การให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ WADA

ข้อมูลบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จาก WADA ของคุณจะถูกใช้เพื่อประเมินความรู้และทัศนคติของคุณเกี่ยวกับการใช้สารกระตุ้นเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัย หาก WADA มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่กลุ่มศึกษาข้อมูล WADA จะกำกับดูแลให้มีการปกปิดตัวตนในคำตอบของคุณเพื่อไม่ให้สามารถเชื่อมโยงกับคุณได้

 1. การให้ความยินยอมในการโอนข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จาก WADA

คุณให้ความยินยอมแก่ WADA ในการเปิดเผยชื่อ กีฬา ประเทศที่พำนักและประวัติการศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จาก WADA ของคุณกับหน่วยงานต่อต้านการใช้สารกระตุ้นใด ๆ ที่กำกับดูแลพื้นที่ของคุณภายใต้หลักเกณฑ์ด้านการต่อต้านการใช้สารกระตุ้นของหน่วยงานต่อต้านการใช้สารกระตุ้นที่เกี่ยวข้อง WADA จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเฉพาะกับหน่วยงานต่อต้านการใช้สารกระตุ้นข้างต้นเมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานต่อต้านการใช้สารกระตุ้น และภายใต้เงื่อนไขในข้อตกลงนี้

ในกรณีดังกล่าว หน่วยงานต่อต้านการใช้สารกระตุ้นดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามมาตรการตามสัญญาข้อตกลงอย่างเคร่งครัด และจะต้องรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลของคุณภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ ISPPPI WADA และหน่วยงานต่อต้านการใช้สารกระตุ้นที่ระบุข้างต้นจะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของคุณนอกเหนือจากบุคคลที่ได้รับอนุญาตภายในหน่วยงานของตนตามขอบเขตที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น

ข้อมูลบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จาก WADA ของคุณอาจถูกเปิดเผยกับหน่วยงานต่อต้านการใช้สารกระตุ้นนอกประเทศที่คุณพำนัก กฎหมายด้านการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในประเทศเหล่านี้อาจไม่เทียบเท่ากับในประเทศของคุณ ในกรณีดังกล่าว หน่วยงานต่อต้านการใช้สารกระตุ้นจะต้องปฏิบัติตาม ISPPPI

 1. สิทธิ์

คุณมีสิทธิ์บางประการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ ISPPPI รวมทั้งสิทธิ์ในการสืบค้นและ/หรือแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือมาตรการแก้ไขใด ๆ เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลของคุณในรูปแบบที่ขัดต่อกฎหมาย

 1. สิทธิ์ในการโต้แย้ง

คุณเข้าใจว่าหากตนเองต้องการโต้แย้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองภายใต้วัตถุประสงค์ในการจัดทำบัญชีผู้ใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จาก WADA จนไม่สามารถศึกษาเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จาก WADA ตามที่กำหนดโดยหน่วยงาน IF หรือ NADO ของคุณ คุณอาจไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหรือระดับประเทศภายใต้หลักเกณฑ์ที่หน่วยงาน IF หรือ NADO ของคุณกำหนด

 1. ห้ามใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จาก WADA อย่างไม่เหมาะสม

ห้ามจัดหาหรือพยายามจัดหาสื่อการเรียนรู้หรือข้อมูลจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ WADA ผ่านช่องทางใด ๆ ที่ไม่ได้จัดไว้ให้แก่คุณผ่านทางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ WADA นี้ ห้ามพยายามสืบค้นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ WADA โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสืบค้นเซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จาก WADA หรือเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูลใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ WADA ห้ามโจมตีฐานข้อมูลบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ WADA ผ่านช่องทาง Denial-of-Service หรือ Distributed Denial-of-Service ห้ามดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้เกิดภาระทางทรัพยากรอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เพื่อโฮสต์ฐานข้อมูลบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จาก WADA ห้ามใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์หรืออัลกอริทึมใด ๆ เพื่อรบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานที่ถูกต้องของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จาก WADA หรือส่วนการดำเนินการใด ๆ ในหรือผ่านฐานข้อมูลบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ WADA

การละเมิดเงื่อนไขนี้อาจเป็นความผิดทางอาญาภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเหตุละเมิดดังกล่าวแก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานเหล่านี้ ทั้งโดยการเปิดเผยตัวตนของคุณตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีการละเมิดดังกล่าว สิทธิ์ของคุณในการใช้เนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จาก WADA จะสิ้นสุดลงในทันที

เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการคุกคามแบบ Distributed Denial-of-Service ไวรัสหรือภัยคุกคามทางเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อาจรบกวนกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ข้อมูลหรือข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นใดเนื่องจากการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จาก WADA ของคุณ

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสข้อมูลบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จาก WADA เนื้อหาในฐานข้อมูล และโลโก้ของ WADA รวมทั้งชื่อและเครื่องหมายอื่น ๆ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ WADA ห้ามคัดลอก เผยแพร่ซ้ำ จัดเก็บในระบบเรียกค้นข้อมูลหรือทำซ้ำหรือถ่ายโอนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ WADA ในลักษณะ หรือรูปแบบหรือผ่านช่องทางใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก WADA WADA ถือเป็นเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตในลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ WADA และในชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีการเผยแพร่ ยกเว้นมีระบุไว้เป็นอย่างอื่น ขอสงวนลิขสิทธิ์ดังกล่าวทั้งสิ้น

 1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

WADA และบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับ WADA และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ ผลิตหรือนำเสนอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ WADA (ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายให้อนุญาต) จะไม่รับผิดในส่วนของ:

 • เงื่อนไขใด ๆ ทั้งหมด การรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นใดที่อาจมีกำหนดโดยนัยตามข้อบัญญัติ กฎหมายที่บัญญัติทั่วไป หรือภายใตข้อบัญญัติกลาง และ
 • ความรับผิดใด ๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับการเรียกร้อง ความสูญเสีย ข้อเรียกร้องหรือความเสียหายใด ๆ รวมทั้งความสูญเสียและความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายจากอุบัติการณ์หรือความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่องที่เกิดจากคุณเนื่องจากการใช้ ความบกพร่องในการใช้ หรือเนื่องจากการใช้เนื้อหาจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ WADA ทั้งในส่วนของการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ สูญเสียผลกำไร สูญเสียรายได้ ข้อมูลสูญหาย การสูญเสียกู้ดวิลล์ ระบบจัดการหรือเวลาในการปฏิบัติงานที่ติดขัด และการสูญเสียหรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากการละเมิด (หรือการเพิกเฉย) การไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือจากเหตุอื่นใดแม้ว่าจะคาดการณ์ได้ก็ตาม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ไม่มีผลกับความรับผิดกรณีการเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการละเลยของเรา หรือการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือการสำแดงข้อมูลพื้นฐานที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งความรับผิดชอบอื่นใดที่ไม่สามารถกำหนดข้อสงวนหรือจำกัดความรับผิดภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. การชดเชย

คุณยอมรับว่าจะชดเชย คุ้มครองและปกป้อง WADA ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์และพันธมิตรจากภายนอกจากความรับผิด การสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความเสียหายและต้นทุนใด ๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย การเรียกร้องสิทธิ์ ข้อเรียกร้องหรือการดำเนินคดีใด ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นจาก เป็นผลมาจาก หรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้

 1. การละเมิดข้อตกลงนี้

เรามีสิทธิ์ใช้ดุลพินิจอย่างเด็ดขาดในการวินิจฉัยว่าการกระทำใดเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้เนื่องจากการใช้เนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จาก WADA ของคุณ หากมีการละเมิดข้อตกลงนี้เกิดขึ้น WADA อาจดำเนินการตามที่เห็นสมควร เช่น เพิกถอนสิทธิ์ของคุณในการใช้เนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จาก WADA ดำเนินคดีกับคุณหรือเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานกำกับดูแลตามที่เห็นสมควร

 1. การแยกส่วนการบังคับใช้

หากข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ หรือข้อบัญญัติใด ๆ ในข้อตกลงนี้ถูกพิจารณาโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องว่าไม่มีผลบังคับใช้ ขัดต่อกฎหมายหรือไม่สามารถนำมาใช้ได้ ข้อกำหนด เงื่อนไขหรือข้อบัญญัติดังกล่าวจะถูกแยกออกจากข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อบัญญัติที่เหลือ โดยส่วนที่เหลือยังคงมีผลครบถ้วนตามเดิมตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายให้อนุญาต

 • กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จาก WADA ของคุณและข้อตกลงนี้ให้อยู่ภายใต้ และพิจารณาตามกฎหมายของแคนาดาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของจังหวัดควีเบค ยกเว้นในส่วนที่มีเงื่อนไขทางกฎหมายไม่ตรงกัน การฟ้องร้อง ข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใด ๆ เนื่องจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จาก WADA ให้ส่งถึงศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา เมืองลาซาญประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และให้มีการวินิจฉัยภายใต้วิธีการอนุญาโตตุลาการกีฬาที่เกี่ยวข้อง

 1. การให้ความยินยอม
 • ข้าพเจ้าขอแสดงตัวว่าตนเองได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงนี้
 • ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่มประสงค์ให้ WADA เก็บรักษาข้อมูลบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จาก WADA ของข้าพเจ้าเพื่อการศึกษาข้อมูลตามที่ระบุในหัวข้อ D ของข้อตกลงนี้