WADA Anti Doping e-Learning ADeL Platform

WADA ADeL

Chào mừng đến

ADeL
Nền tảng học trực tuyến chống doping (ADeL) cung cấp quyền truy cập vào tất cả các chủ đề liên quan đến thể thao sạch và chống doping. Nó cung cấp các khóa học cho vận động viên, huấn luyện viên, bác sĩ, quản trị viên và bất cứ ai muốn tìm hiểu thêm về chống doping và bảo vệ các giá trị của thể thao sạch.