ADeL Terms of Use

THỎA THUẬN DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN WADA CUỐI CÙNG

 1. Giới thiệu

Những điều sau đây cấu thành Thỏa thuận Khóa học Trực tuyến của Tổ chức Chống Doping Thế giới (“WADA”) phải được xem xét và đồng ý bởi Tất cả Người dùng Khoá học Trực tuyến của WADA.

Các Khóa Học Trực Tuyến của WADA được thiết kế để cung cấp cho Người dùng thông tin họ cần về những nguy cơ của doping, các quy trình chống doping, quyền và trách nhiệm và những giá trị cơ bản về chống doping và thể thao sạch. Đối với những Người dùng thuộc Liên đoàn Quốc tế (IF) hoặc các Tổ chức Chống Doping Quốc gia ("NADO") cụ thể, việc hoàn thành Khóa học Trực tuyến của WADA thành công là điều kiện bắt buộc để tham gia các cuộc thi hoặc các sự kiện của IF hay NADO.

Với tư cách một Tổ chức Chống Doping theo Tiêu chuẩn Quốc tế về Bảo vệ Thông tin Cá nhân và Quyền riêng tư (“ISPPPI”), WADA cam kết bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn theo ISPPPI, cũng áp dụng cho IF và NADO của bạn.

Bạn phải đọc và xem xét kỹ Thoả thuận này trước khi tạo tài khoản của bạn và bắt đầu bất kỳ Khóa học Trực tuyến nào của WADA. Bằng cách tạo tài khoản của bạn và bắt đầu Khóa học Trực tuyến WADA, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn không thể kích hoạt tài khoản Học Trực tuyến WADA của bạn, truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Khóa học Trực tuyến nào.

WADA có quyền thay đổi Thỏa thuận này theo thời gian, khi thấy cần thiết. Ngoài ra, việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các Khóa học Trực tuyến của WADA được coi là sự chấp nhận của bạn đối với bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận này.

 1. Kích hoạt Tài khoản và Truy cập Khóa học Trực tuyến của WADA

Chỉ Người dùng có tài khoản được kích hoạt mới có thể truy cập Khóa học Trực tuyến của WADA. Để kích hoạt tài khoản, bạn sẽ cần đồng ý với Thỏa thuận này. Sau đó, bạn có thể cần thay đổi mật khẩu mặc đình dành cho mình.

Thông tin bạn cung cấp để tạo và truy cập vào tài khoản của mình không được cố tình bao gồm thông tin mà bạn biết là không đúng. Bạn chấp nhận bất kỳ và tất cả trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin không chính xác hoặc không trung thực nào mà bạn cung cấp.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tên đăng nhập, mật khẩu và tài khoản của mình và có biện pháp phòng ngừa hợp lý để ngăn việc vô tình tiết lộ tên đăng nhập, mật khẩu hoặc thông tin tài khoản của bạn.

Bạn đồng ý thông báo cho WADA ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm an ninh nào khác. WADA sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào bạn phải gánh chịu do người khác sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, dù bạn biết hay không. Bạn có thể phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất (bao gồm cả lệ phí pháp lý liên quan đến vấn đề đó) phát sinh bởi WADA hoặc một bên khác do người khác sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. WADA có thể đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập vào Khóa Học Trực Tuyến của WADA nếu WADA tin rằng tài khoản của bạn đang được sử dụng bởi một người không được ủy quyền hoặc nếu bạn không tuân theo Thỏa thuận này hoặc vì bất kỳ lý do nào khác theo ý của WADA. Bạn không được sử dụng tài khoản của bất kỳ ai khác vào bất kỳ lúc nào mà không có sự cho phép rõ ràng của chủ tài khoản.

 1. Sử dụng và Lưu giữ Thông tin Cá nhân
 1. Loại Dữ liệu Liên quan

Khi bạn tạo một tài khoản cho các Khóa học Trực tuyến của WADA, bạn phải cung cấp các thông tin sau đây được coi là Thông tin Cá nhân cho các mục đích của Thỏa thuận này:

 • Họ và tên;
 • Địa chỉ thư điện tử;
 • Thành phố quê hương bạn;
 • Quốc gia cư trú và quốc gia công dân của bạn;
 • Độ tuổi của bạn;
 • Giới tính của bạn; và
 • Môn thể thao của bạn
 1. Lưu trữ Thông tin Cá nhân

Bạn hiểu rằng các Khóa học Trực tuyến của WADA được tổ chức bởi một nhà cung cấp dịch vụ trên một nền tảng web đặt tại Canada. WADA sẽ có quyền lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ mà nó sử dụng để lưu trữ các Khóa học Trực tuyến của WADA.

WADA sẽ thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp, bao gồm cả các biện pháp hợp đồng, để đảm bảo rằng nhà cung cấp dịch vụ đó cung cấp mức bảo mật cao về mặt kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ tất cả Thông tin Cá nhân được cung cấp để tạo tài khoản người dùng Khóa học Trực tuyến của WADA.

 1. Lưu giữ Dữ liệu Khóa học Trực tuyến của WADA

WADA sẽ giữ các câu trả lời mà bạn cung cấp trong khi hoàn thành bất kỳ Khóa học Trực tuyến của WADA nào trong thời gian [25] năm (sau đây gọi là "Dữ liệu Khóa học Trực tuyến của WADA") trừ khi bạn hoàn toàn hủy đồng ý về việc này. WADA sẽ giữ Dữ liệu Khóa học Trực tuyến của WADA cho các mục đích nghiên cứu, như mô tả đầy đủ hơn ở Phần E dưới đây, và đảm bảo rằng các dữ liệu đó vẫn còn ẩn danh và nó không thể liên quan đến danh tính của bạn.

WADA sẽ giữ Dữ liệu Khóa học Trực tuyến của WADA trên một nền tảng web đặt tại Canada. Các biện pháp an ninh, tổ chức và công nghệ khác đã được áp dụng cho Khóa học Trực tuyến của WADA để duy trì tính bảo mật của bất kỳ dữ liệu nào đã nhập. Ngoài ra, WADA và Tổ chức Chống Doping đã đưa ra các biện pháp đảm bảo nội bộ và theo hợp đồng để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn vẫn giữ bí mật và an toàn.

Trong trường hợp bạn xóa tài khoản Người dùng Khóa học Trực tuyến của WADA, WADA sẽ xóa Thông tin Cá nhân của bạn, (các) điểm của bạn đạt được cho bất kỳ Khóa học Trực tuyến của WADA nào bạn đã hoàn thành và thông tin liên quan đến việc bạn có hoàn thành bất kỳ Khóa học Trực tuyến của WADA cụ thể nào thành công. WADA sẽ xóa Thông tin Cá nhân của bạn càng sớm càng tốt sau khi bạn đã xóa tài khoản Người dùng Khóa học Trực tuyến của WADA và không quá một (1) năm sau ngày bạn xóa tài khoản Người dùng Khóa học Trực tuyến của WADA.

 1. Đồng ý Sử dụng Dữ liệu Khóa học Trực tuyến của WADA

Khóa học Trực tuyến của WADA của bạn có thể được sử dụng để đánh giá kiến ​thức và thái độ của bạn đối với doping vì mục đích nghiên cứu. Nếu WADA cung cấp dữ liệu đó cho các nhà nghiên cứu, WADA sẽ đảm bảo rằng các phản hồi của bạn là vô danh và không liên quan đến danh tính của bạn.

 1. Chấp thuận chuyển thông tin liên quan đến Khóa học Trực tuyến của WADA

Theo đó, bạn đồng ý cho phép WADA chia sẻ tên, môn thể thao, quốc gia cư trú của bạn và liệu bạn đã hoàn thành bất kỳ Khóa học Trực tuyến của WADA thành công hay không với bất kỳ Tổ chức Chống Doping nào có thẩm quyền đối với bạn phù hợp với Quy tắc Chống Doping của Tổ chức Chống Doping. WADA sẽ chỉ chia sẻ thông tin đó với (các) Tổ chức Chống Doping nói trên theo yêu cầu của (các)Tổ chức Chống Doping và theo các điều khoản của Thỏa thuận này.

Trường hợp xảy ra điều này, các Tổ chức Chống Doping như vậy cũng phải tuân theo các biện pháp kiểm soát theo hợp đồng nghiêm ngặt và sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin của bạn theo luật pháp hiện hành và ISPPPI. WADA và các Tổ chức Chống Doping nói trên sẽ không tiết lộ bất kỳ dữ liệu nào của bạn ngoài những người có thẩm quyền trong tổ chức của họ trên cơ sở cần phải biết.

Dữ liệu Khóa học Trực tuyến của WADA của bạn có thể được chia sẻ với các Tổ chức Chống Doping ở nước bên ngoài nơi bạn sinh sống. Luật bảo vệ dữ liệu và bảo mật của các quốc gia này có thể không phải lúc nào cũng giống như luật pháp của nước bạn. Trong mọi trường hợp, Tổ chức Chống Doping phải tuân theo ISPPPI.

 1. Quyền

Bạn có thể có các quyền nhất định theo luật áp dụng và theo ISPPPI, bao gồm quyền truy cập và/hoặc sửa bất kỳ dữ liệu và biện pháp khắc phục không chính xác nào đối với bất kỳ việc xử lý dữ liệu bất hợp pháp của bạn.

 1. Quyền Phản đối

Bạn hiểu rõ rằng nếu bạn phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tạo tài khoản Người dùng Khóa học Trực tuyến của WADA và do đó không hoàn thành Khóa học Trực tuyến của WADA theo yêu cầu của IF hoặc NADO, việc đó có thể ngăn không cho bạn thi đấu trong các sự kiện quốc tế hay cấp quốc gia phù hợp với các quy tắc của IF hoặc NADO.

 1. Không Lạm dụng các Khóa học Trực tuyến của WADA

Bạn không thể lấy hoặc cố gắng lấy bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào từ Khóa học Trực tuyến của WADA thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cố ý cung cấp cho bạn thông qua Khóa học Trực tuyến của WADA. Bạn không được cố gắng để có được quyền truy cập trái phép vào Khóa học Trực tuyến của WADA, máy chủ mà các Khóa học Trực tuyến của WADA được lưu trữ hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Khóa học Trực tuyến của WADA. Bạn không được tấn công Khóa học Trực tuyến của WADA thông qua một cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc một cuộc tấn công từ chối dịch vụ được phát tán. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt một tải lớn bất hợp lý hoặc không cân xứng vào cơ sở hạ tầng được sử dụng để tổ chức Khóa học Trực tuyến của WADA. Bạn không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thói quen nào để gây trở ngại hoặc can thiệp vào việc thực hiện đúng Khóa học Trực tuyến của WADA hoặc bất kỳ hoạt động nào được tiến hành trên hoặc thông qua Khóa học Trực tuyến của WADA.

Nếu vi phạm điều khoản này, bạn có thể phạm tội hình sự theo luật hiện hành. Chúng tôi bảo lưu quyền thông báo về bất kỳ vi phạm nào đối với các cơ quan hành pháp liên quan và chúng tôi sẽ hợp tác với họ, bao gồm việc tiết lộ danh tính của bạn với họ nếu cần. Trong trường hợp có vi phạm như vậy, quyền sử dụng Khóa học Trực tuyến của WADA sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi một cuộc tấn công từ chối dịch vụ được phát tán, virút hoặc các tài liệu công nghệ độc hại khác có thể lây nhiễm cho thiết bị của bạn máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc tài liệu sở hữu khác do việc bạn sử dụng Khóa học Trực tuyến của WADA.

 1. Sở hữu Trí tuệ

Mã Khóa học Trực tuyến của WADA, nội dung của cơ sở dữ liệu, và biểu trưng, ​tên của WADA, và các nhãn hiệu khác, là tài sản của WADA. Không một phần nào trong Khóa học Trực tuyến của WADA có thể được sao chép, tái xuất bản, lưu trữ trong một hệ thống truy xuất hoặc sao chép hoặc truyền đi, dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của WADA. Trừ khi có quy định khác, WADA là chủ sở hữu hoặc bên được cấp phép của tất cả bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong Khóa học Trực tuyến của WADA và trong tài liệu được xuất bản trên đó. Bảo lưu mọi quyền như vậy.

 1. Giới hạn Trách nhiệm

Trong phạm vi rộng nhất được luật pháp cho phép, WADA và bất kỳ cá nhân nào kết nối với WADA và bất kỳ bên nào tham gia vào việc tạo, sản xuất hoặc phân phối Khóa học Trực tuyến của WADA đều không bao gồm:

 • tất cả các điều kiện, đảm bảo và các điều khoản khác có thể được quy định theo luật định, luật thông thường hoặc luật công bằng; và
 • bất kỳ và tất cả trách nhiệm đối với mọi khiếu nại, mất mát, yêu cầu hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả do bạn gây ra liên quan đến việc sử dụng, không có khả năng sử dụng hoặc kết quả từ sử dụng Khóa học Trực tuyến của WADA, cho dù phát sinh từ mất mát kinh doanh, mất lợi nhuận, mất thu nhập hoặc doanh thu, mất dữ liệu, mất thiện chí, quản lý lãng phí hoặc thời gian làm việc, và bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác, cho dù phát sinh và có phải là do vi phạm (bao gồm cả sơ suất), vi phạm hợp đồng hay không, ngay cả khi có thể dự đoán được.

Điều này không ảnh hưởng đến trách nhiệm của chúng tôi đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ sự sơ suất của chúng tôi, cũng như trách nhiệm của chúng tôi đối với việc khai báo sai hoặc khai sai đối với vấn đề cơ bản cũng như bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào không thể bị loại trừ hoặc giới hạn theo luật áp dụng.

 1. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho WADA, các nhân viên, giám đốc, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp và đối tác bên thứ ba vô hại khỏi tất cả trách nhiệm, thiệt hại, chi phí, tổn thất và chi phí bao gồm cả lệ phí pháp lý, khiếu nại, yêu cầu và tố tụng bất cứ điều gì, dù phát sinh từ, do hoặc có liên quan đến bất kỳ vi phạm nào của bạn trong Thỏa thuận này.

 1. Vi phạm Thỏa thuận này

Chúng tôi sẽ xác định, tùy theo quyết định của chúng tôi, liệu có vi phạm Thỏa thuận này thông qua việc sử dụng Khóa học Trực tuyến của WADA hay không. Khi xảy ra một vi phạm với Thỏa thuận này, WADA có thể thực hiện hành động chúng tôi cho là phù hợp, bao gồm, ví dụ, rút lại quyền sử dụng Khóa học Trực tuyến của WADA; hành động pháp lý chống lại bạn; hoặc tiết lộ thông tin đó cho các cơ quan thực hành pháp mà chúng tôi cảm thấy hợp lý là cần thiết.

 1. Tính chia cắt

Nếu bất kỳ điều khoản và điều kiện nào hoặc bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được xác định bởi bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành ở mọi khía cạnh, thì thời hạn, điều kiện hoặc điều khoản đó sẽ bị cắt khỏi các điều khoản và điều kiện còn lại, các điều kiện và điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có giá trị đến mức tối đa mà pháp luật cho phép.

 • Luật pháp Chi phối

Việc bạn sử dụng Khóa học Trực tuyến của WADA và Thỏa thuận này sẽ được quản lý và được hiểu theo luật pháp Canada và luật áp dụng của tỉnh Québec, loại trừ các nguyên tắc xung đột pháp luật. Mọi kiện tụng, tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Khóa học Trực tuyến của WADA sẽ được gửi riêng cho Tòa án Trọng tài Thể thao ở Lausanne, Thụy Sĩ và được giải quyết theo Quy tắc Trọng tài về Thể thao.

 1. Đồng ý
 • Tôi đồng ý rằng tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này;
 • Tuy nhiên, tôi không muốn WADA lưu giữ dữ liệu khóa học Trực tuyến của WADA của tôi cho các mục đích nghiên cứu như được chỉ ra trong Phần D của Thỏa thuận này.